Advertisement:

Author Topic: Как избавиться о  (Read 4619 times)

Offline Grek.Kamchatka

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 590
 • Gender: Male
  • My World - My Soarer!
Как избавиться о
« on: December 19, 2004, 10:50:27 PM »
Смотрите. Если все с плюсом писать, дизайн плывет. Нечаянно обнаружил. RC1
Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag+Bag

Offline Grek.Kamchatka

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 590
 • Gender: Male
  • My World - My Soarer!
Re: Как избавиться
« Reply #1 on: December 19, 2004, 10:56:56 PM »
Так, а здесь все нормально вроде...появляется прокрутка в самом сообщении а не на всем форуме.

Offline DTG

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 71
 • Gender: Male
 • Don't misbehave !!!
  • http://forum.eldaniz.ru
Re: Êàê èçáàâèòüñÿ î
« Reply #2 on: February 18, 2005, 10:57:51 AM »
 SMF åñòü îãðàíè÷åíèåíà äëèíó ñëîâà,
íî íå ïðîâåðÿë åùå êàê ýòî ðàáîòàåò