اضافه کردن گزینه ی جستجو به تاپیک و انجمن ها

Started by Mr. Pedram, February 18, 2013, 07:00:26 AM

Previous topic - Next topic

Mr. Pedram

نام بسته: Search Topic And Board Button v1.0
سازنده اصلی بسته: Mr. Pedram
مترجم: Mr. Pedram
نسخه سازگار: SMF 2.0.4
زبان: انگلیسی و فارسی

توضیحات:

این بسته قابلیت جستجو بین پست های تاپیک و انجمن ها را به انجمن شما اضافه می کند.

تصویر:


لینک دانلود بسته
My Modifications:
» Loading For SMF
» Buddies Block
» Redirect Links
» Birthdate On Registration
» PM Warning
» Instagram
» Add Table,Td,Tr Button
» Search Topic & Board Button
Browse All...

Advertisement: