News:

Want to get involved in developing SMF, then why not lend a hand on our github!

Main Menu

ad managment v2.0

Started by eladio, August 22, 2006, 08:53:38 AM

Previous topic - Next topic

eladio

imam manji problem..

instalirao sam ad managment v2.0 (deinstalirao sam verziju 1.2)

i sad, imam problem , kad kliknem na "oglasi" , nista se ne vidi,

mislim da bi morao editirati croatian.xxxxxxx.php , ali neznam sta da dodam  :(

moze pomoc sta trebam dodati  :-[

Bernard T.

U Modifications.croatian.php dodaješ prijevode svih pojmova iz Modifications.english.php.

Ujedno bi bilo zgodno da postaš te prevedene stavke u naš subboard za prijevode. Tnx   ;)
://#  Orion | Federation Servers | Info Sector

eladio

#2
skuzio sam,

iz ads.english.php se dodaje u Modifications.croatian.php .

nisam nista preveo, ali sam makar napravio verziju s kojom sve radi (uz engleski jezik)

treba dodati koliko sam skuzio ovaj dio coda :
Quote
global $helptxt;

//Ad Managment Admin Strings
$txt['ad_management'] = 'Ad Management';
$txt['ad_management_disc'] = 'Welcome to the admin panel for the Ad Managment Mod.';
$txt['ad_management_main'] = 'Edit Ads';
$txt['ad_management_add'] = 'Add Ads';
$txt['ad_management_reports'] = 'Reports';
$txt['ad_management_credits'] = 'Credits';
$txt['ad_manage_admin_name'] = 'Name';
$txt['ad_manage_admin_content'] = 'Content';
$txt['ad_manage_admin_modify'] = 'Modify';
$txt['ad_manage_admin_boards'] = 'Which boards should this ad display in';
$txt['ad_manage_admin_posts'] = 'Display ads within posts';
$txt['ad_manage_admin_type'] = 'Type';
$txt['ad_manage_admin_type_html'] = 'HTML';
$txt['ad_manage_admin_type_php'] = 'PHP';
$txt['ad_manage_save'] = 'Save';
$txt['ad_manage_delete'] = 'Delete';
$txt['ad_manage_add'] = 'Add';
$txt['ad_manage_admin_show_index'] = 'Display ads on every page right below the menu';
$txt['ad_manage_admin_show_board'] = 'Display ads on board index';
$txt['ad_manage_admin_show_threadindex'] = 'Display ads on thread index';
$txt['ad_manage_admin_show_thread'] = 'Display ads on thread';
$txt['ad_manage_admin_show_bottom'] = 'Display ads on the bottom of the page';
$txt['ad_manage_admin_show_welcome'] = 'Display ads in the welcome user area';
$txt['ad_manage_admin_show_topofpage'] = 'Display ads on every page on the top of the page';
$txt['ad_manage_admin_show_towerright'] = 'Display ads on every page as a tower on the right side';
$txt['ad_manage_admin_show_towerleft'] = 'Display ads on every page as a tower on the left side';

//Help Strings
$helptxt['ad_manage_help'] = 'Help Pages';
$helptxt['ad_manage_name'] = 'This is the name that you will give your ads. This will help identify your ads.';
$helptxt['ad_manage_content'] = 'This section is for placing your ad code. You get this code from the ad company itself.';
$helptxt['ad_manage_type'] = 'Two types of ad code are allowed. Either html(javascript) or PHP. You must choose the correct one.';
$helptxt['ad_manage_boards'] = 'This is for board specific ads. If you want your ads to display on board 1, you must put 1 in the input box.
If you want to display the ads on board 2, you put 2 in the input box. If you want to display ads on both board 1 and 2, you have to put 1,2 (the comma is a must).
If you wish to display ads on all boards, you leave the input box empty.';
$helptxt['ad_manage_posts'] = 'This is for display ads inbetween posts. If you want to display ads after the first post, you put 1 in the input box.
If you wish to display ads after the second post, you put 2 in the input box.
If you want to display ads inbetween both the first and the second post, you must put 1,2 (comma is a must) in the input box.
If you don\'t want to display any ads inbetween posts, leave the input box empty.';
$helptxt['ad_manage_index'] = 'This is for displaying ads right under the menu page. These ads will display on everypage within your forum.';
$helptxt['ad_manage_board'] = 'This is for displaying ads only on the main board area. This section is typically the root of the forum. The ad location is right under the menu bar.';
$helptxt['ad_manage_threadindex'] = 'This is for displaying ads on the message index page. These pages are found within the boards, but are not the posts. The ad location is right under the menu bar.';
$helptxt['ad_manage_thread'] = 'This is for displaying ads on the message page itself. The ad location is right under the menu bar.';
$helptxt['ad_manage_topofpage'] = 'This is for displaying ads on the very top of your page. These ads will display on every page of your forum.';
$helptxt['ad_manage_welcome'] = 'This is for displaying ads in the welcome area of the user. These ads will display on every page of your forum.';
$helptxt['ad_manage_bottom'] = 'This is for displaying ads on the very bottom of the page. These ads will display on every page of your forum.';
$helptxt['ad_manage_towerleft'] = 'This is for display ads on the left side of the page. Also known as skyscraper, these ads will display on every page of your forum.';
$helptxt['ad_manage_towerright'] = 'This is for display ads on the right side of the page. Also known as skyscraper, these ads will display on every page of your forum.';
$txt['119'] = 'Help';
$txt['1006'] = 'Close';

//Extra $txt's for Reports
$txt['ad_manage_admin_hits'] = 'Hits';
$txt['ad_manage_ad_position'] = 'Positions of ad';
$txt['ad_manage_adminreports_boards'] = 'Boards';
$txt['ad_manage_adminreports_posts'] = 'Posts';
$txt['ad_manage_adminreports_boards_all'] = 'All';
$txt['ad_manage_show_index'] = 'Below menu';
$txt['ad_manage_show_board'] = 'Board index';
$txt['ad_manage_show_threadindex'] = 'Thread index';
$txt['ad_manage_show_thread'] = 'Thread';
$txt['ad_manage_show_bottom'] = 'Bottom';
$txt['ad_manage_show_welcome'] = 'Welcome area';
$txt['ad_manage_show_topofpage'] = 'Top of page';
$txt['ad_manage_show_towerright'] = 'Tower right';
$txt['ad_manage_show_towerleft'] = 'Tower left';


//Credit Page
$txt['ad_manage_show_credits'] = '
<p>Thank you for installing my Ad management mod. A lot of hard work has gone into programming this mod,
and I hope that it works well on your board.</p>
<p>
If you wish to have further support on my ad mod,
you can post a message in the topic assisioated with my mod,
or you can simply go to <a href="http://www.smfads.com" target="_blank">www.smfads.com</a> for more support.</p>
<p>
This mod is free software; you may redistribute it and/or modify it as long
as you credit me for the original mod. This mod is distributed in the hope 
that it is and will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTIES; without even any
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.   
                                                                             
All SMF copyrights are still in effect. Anything not mine is theirs. Enjoy!
</p>

<p>
To help improve this mod even more, you can donate some of the earnings you have made off your ads ;).
<br />
~Jeremy
</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/x-click-but04.gif" border="0" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it\'s fast, free and secure!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHRwYJKoZIhvcNAQcEoIIHODCCBzQCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBcDyGcq8BhdfWELG9yj1uu9vEDiW3YpkvmdUdkUtnLi2mh1gj7M2+WkV3/bqq9NjpEREnIGU3eoUWI3MPL/g2nbMsQdnuKetvvRkhJu/CO+9J6plBsIydmxGmCKjH2hw2XgK3pWskOU5K8utPtqG/aogPH7uow6T1qK/rs9Nlz6DELMAkGBSsOAwIaBQAwgcQGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQII8HOvwVY7UaAgaDdom4KJl3hT5sIabguStDzbHiXh8zkLaDH1jrK82vn70Ri+2CQ7hnK5EgsBbwIZi94b2TdTBQKLmLD9GV/+STMRkw47MmbfG4L94VBY5wcQ1yEMAZAOfcf3Y41+i96hMOVuEP6l49eLncjjwCgoHftc9/7bB0oKjJ3wSVfTPbnKVf2iMH8R8Zx5pxUgXXLIJQYoZR7tUXHI4a8dM7YoDJNoIIDhzCCA4MwggLsoAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMB4XDTA0MDIxMzEwMTMxNVoXDTM1MDIxMzEwMTMxNVowgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBR07d/ETMS1ycjtkpkvjXZe9k+6CieLuLsPumsJ7QC1odNz3sJiCbs2wC0nLE0uLGaEtXynIgRqIddYCHx88pb5HTXv4SZeuv0Rqq4+axW9PLAAATU8w04qqjaSXgbGLP3NmohqM6bV9kZZwZLR/klDaQGo1u9uDb9lr4Yn+rBQIDAQABo4HuMIHrMB0GA1UdDgQWBBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUazCBuwYDVR0jBIGzMIGwgBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUa6GBlKSBkTCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb22CAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCBXzpWmoBa5e9fo6ujionW1hUhPkOBakTr3YCDjbYfvJEiv/2P+IobhOGJr85+XHhN0v4gUkEDI8r2/rNk1m0GA8HKddvTjyGw/XqXa+LSTlDYkqI8OwR8GEYj4efEtcRpRYBxV8KxAW93YDWzFGvruKnnLbDAF6VR5w/cCMn5hzGCAZowggGWAgEBMIGUMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbQIBADAJBgUrDgMCGgUAoF0wGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMDYwNjEzMjIyNTA2WjAjBgkqhkiG9w0BCQQxFgQU6diINxldNa8rlL0tamcp4cLysmYwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBzn5bGrcOH16ta6RKuXEzGndg3VYkHN9lsJUVzoLYfMHefI4ih+PC4ADxHejo3YcaAZq2k9Onh0Z8n6cBMRxEIHvu4ZA8DOcs9+/Il7qYKMEi3GXQhqgpVvrwf9t0LkrNExV39DesA3LOtjXIBDHuQKHXQTLK27yHk/k35ehVs4Q==-----END PKCS7-----
">
</form>
<br />
<hr>
<h3>Special Credit</h3>
<b>Mod Testing</b>: bigguy<br />
<b>English Translation</b>: electrohome (Jeremy)
';
/*
Translators:
You may put yourself just above me to give yourself credit for translating my mod into your language.
I ask that you keep my english translation there though.
Format: <b>Your language Translation</b>: nickname (Real name if you want)<br />

Thanks for translating!
*///Errors
$txt['error_ads_missing_info'] = 'You are missing info that is needed when adding ads. Please fill out a proper name and content to complete the process.';

//Permission Strings
$txt['permissiongroup_ad_manage'] = 'Ad Management';
$txt['permissionname_ad_manageperm'] = 'Enable ads';
$txt['permissionhelp_ad_manageperm'] = 'To enable ads to appear for this membergroup, this must be checked';


meni sad radi na engleskom , nisam stigao prevesti, ali sutra mozda budem ::)

Advertisement: