News:

SMF 2.1.4 has been released! Take it for a spin! Read more.

Main Menu

Vietnamese Typer

Started by Tomy Tran, January 05, 2012, 07:57:12 AM

Previous topic - Next topic

Tomy Tran

Link to Mod

This mod is created just for Vietnamese people. If you don't know Vietnamese language, this mod is completely is NOT for you.

Description:

Version 1.0 support users can type in Vietnamese even they don't have VietKey or UniKey software installed on his/her computer. This mod is active in case of user logged in and choose primary language is Vietnamese as default. Mod will not active or appear to guest or logged user which does not select primary language as Vietnamese.
If you like this mod, please share to other vietnamese people or comment on site http://www.joomviet.com. You can find some other software to type Vietnamese via Google search.

Live demo:

You can visit site http://www.joomviet.com and select menu Open Forum then login by user & pass: demo / demo. You can find more some other mods overthere for your SMF 2.0+.

Copyright:

This mod is created by TomyTran for SMF / Version: 1.0 Nov 29, 2011 / Compatibility to: SMF 2.0 - 2.0.99

Bộ gõ Tiếng Việt cho diễn đàn SMF 2.0+:

Mô tả:

Phiên bản 1.0 hỗ trợ người sử dụng gõ Tiếng Việt theo phần mềm gõ Mudim mà không cần bộ gõ VietKey hay UniKey đã cài trên máy tính của người sử dụng. Phần mềm được sử dụng trong trường hợp giả sử thành viên đã đăng nhập và đã chọn ngôn ngữ Tiếng Việt làm ngôn ngữ mặc định. Module sẽ không kích hoạt đối với khách hoặc thành viên đã chọn ngôn ngữ mặc định không phải là Tiếng Việt.Xem trước hoạt động:

Hãy đăng nhập trang http://www.joomviet.com và mục Open Forum và đăng nhập bằng user & pass: demo / demo. Bạn cũng có thể tìm thấy một số module khác cho SMF 2.0+ tại đó.

Bản quyền:

Các module được tạo bởi TomyTran / Phiên bản: 1.1 ngày 02 thang 12 năm 2011 / Tương thích với các gói: SMF 2.0 - 2.99.99

Cài đặt:

Ấn vào đường dẫn tải tệp tin hoặc đường dẫn này: vnTyper v1.0.zip sau khi quảng cáo hiển thị 5 giây sẽ xuất hiện chữ Bỏ qua quảng cáo phía góc trên bên phải. Ấn thẳng vào đó sẽ tải trực tiếp tệp tin về máy tính của bạn.

Vào diễn đàn của bạn và chọn mục Quản trị >> Các gói mở rộng >> Cài đặt gói mở rộng >> Tải gói cài đặt từ máy tính lên.

Chúc bạn luôn may mắn và thành công.

tranvanchienhn

bây giờ ít người dùng cái này quá

Advertisement: